06_12089.jpg

PLAZA Kvinna x Daniela Rathana


with Daniela Rathana and Elvira Brandt (MUA & hair), who got assisted by Amanda Dahl.

02_11450.jpg
04_11734.jpg
09_12212.jpg
03_11537.jpg